Monday, April 18, 2011

IRWANTO,SADIKIN (2417) - DAO,THIEN HAI (2507) Telin Chess International Tournament

Telin Chess International Tournament 201 Grha Citra Caraka, Jakarta, In (5.3), 04.04.2011

1.d4 d5
2.c4 c6
3.cxd5 cxd5
4.¤f3 ¤c6
5.¤c3 ¤f6
6.¥f4 ¥f5
7.a3 e6
8.e3 ¥d6
9.¥xd6 £xd6
10.¥d3 ¥xd3
11.£xd3 0–0
12.0–0 ¦fc8
13.¦ac1 h6
14.h3 ¤e7
15.¤e5 a6
16.¤e2 ¦xc1
17.¦xc1 ¦c8
18.¦xc8+ ¤xc8
19.£c2 ¤e7
20.g4 ¤e8
21.¢g2 £c7
22.£xc7 ¤xc7
23.¤c3 f6
24.¤f3 ¢f7
25.¤d2 ¤c6
26.f4 ¢e7
27.¢f2 ¤e8
28.¢e2 ¤d6
29.¢d3 ¤a5
30.b3 ¤c6
31.e4 ½–½

No comments:

Post a Comment